Privacy policy

  Wij hechten bij Naturae veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze privacyverklaring voor onze website geven we graag een helder en transparant overzicht van hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

  Deze privacyverklaring geldt voor de firma Naturae en de bevoegde personen werkende binnen Naturae, met maatschappelijke zetel te Ieperstraat 193, 8980 Zonnebeke en met ondernemingsnummer BTW BE0862.522.020.

  Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Naturae houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). 

  hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens?

  Algemeen

  • de verwerkte gegevens worden beperkt tot die gegevens, die we minimaal nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • we vragen jouw toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
  • we hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen
  • we geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • we zijn op de hoogte van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en hebben hier ook alle respect voor. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring hierover vragen hebt, kan je contact opnemen viahallo@naturae.be

  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

  De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen hebben wij de nodige afspraken gemaakt om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

  Wijziging privacyverklaring

  Naturae kan de privacyverklaring wijzigen. Mocht er een wijziging gebeuren dan zullen we hiervan melding maken op onze website.

  Beveiliging van de persoonsgegevens

  • wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking waaronder:
   • alle personen die namens Naturae van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
   • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
  • Naturae kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of een onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door een derde

  Jouw rechten omtrent je gegevens

  Je hebt recht op inzage en recht op correctie of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. 
  Vragen hierover kan je mailen naarhallo@naturae.be

  Klachten?

  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij om meteen contact met ons op te nemen.  Je hebt ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel+32 (0)2 274 48 00, e-mail:commission@privacycommission.be