Algemene voorwaarden

  Artikel 1 – Toepassing

  Deze voorwaarden zijn alleen en uitsluitend toepasselijk op al onze verkopen, aannemingen en commerciële handelingen. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding zijn tegenstrijdige of andersluidende bedingen uitgaande van onze klanten ons niet tegenstelbaar. Wij verwerpen alle andere algemene voorwaarden, zoals vermeld op brieven, bestelbons, facturen of welke bescheiden ook uitgaande van onze klanten of leveranciers.

  Artikel 2 – Totstandkoming van het contract

  De bestelling van onze koopwaar, werken of aanneming en de aanvaarding van onze offertes door schriftelijke ondertekening, is bindend, definitief en onherroepelijk. 

  In geval van annulatie, behouden wij ons het recht voor, hetweze de uitvoering van de overeenkomst, hetweze de ontbinding ervan te eisen mits schadeloosstelling ten bedrage van 30% van de koopsom/aannemingssom, onverminderd de vergoeding van de reeds uitgevoerde werken en leveringen of andere schade.

  Artikel 3 – Offertes en ramingen

  De ramingen zijn louter vrijblijvend en hoogstens indicatief. De koper kan hieruit geen rechten puren. Alle afmetingen en gewichten worden enkel ten titel van inlichting en bij benadering opgegeven. Zij kunnen geen aanleiding geven tot enige betwisting, noch weigering der werken en leveringen, noch prijsvermindering.

  De offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor onze prijzen evenredig aan te passen, zonder dat dit de klant de aanleiding kan geven de overeenkomst te verbreken.

  Onze offertes omvatten enkel die prestaties en leveringen, die er uitdrukkelijk in vermeld worden, waarbij verondersteld wordt dat zich geen andere moeilijkheden of problemen zullen voordoen, dan deze bij de aanvang aan ons medegedeeld. Bijkomende wensen van onze klanten, onvoorziene omstandigheden, bijkomende moeilijkheden, meerwerken, kortom al hetgeen niet uitdrukkelijk vermeld is in onze bestekken en offertes is niet in onze prijs inbegrepen.

  De offertes zijn 1 maand geldig. Gewijzigde omstandigheden geven aanleiding tot prijswijziging. Wij dragen geen aansprakelijkheid voor fouten te wijten aan foutieve of onvolledige informatie zoals door onze klanten verschaft.

  Artikel 4 – Leverings- en uitvoeringstermijnen / -voorwaarden

  Onze opgegeven leverings- en uitvoeringstermijn zijn, behoudens  andersluidend beding, louter indicatief. Hieruit volgt dat in geval dat de termijnen niet zouden geëerbiedigd worden, onze klant, noch het contract kan opzeggen, noch ons kan laten vervangen, noch enig recht kan doen gelden op schadevergoeding.

  De afname van de koopwaar en het in gebruik nemen van het materiaal, installatie of inrichting wordt beschouwd als goedkeuring en aanvaarding.

  De verkoper garandeert in geen enkel geval de groei, bloei of verdere herneming van de geleverde of geplante planten. De verantwoordelijkheid van de verkoper kan in geen geval ingeroepen worden bij mislukte verdere cultuur van de geleverde of geplante planten. Hetzij bij uitdrukkelijke andere schriftelijke overeenkomst.

  Wij behouden ons het recht voor om bepaalde werken en leveringen geheel of gedeeltelijk uit te voeren in onderaanneming en dit op onze eigen verantwoordelijkheid.

  Wij behouden ons het recht voor om de overeengekomen materialen, zelfs wanneer het merk daarvan vermeld is, te vervangen door gelijkaardige materialen van dezelfde prijs en kwaliteit.

  Artikel 5 – Vrijwaringsplicht

  Onze vrijwaringsverplichtingen m.b.t. gebreken in geleverde goederen strekt zich niet verder dan onze leveranciers, en zijn bovendien onderworpen aan dezelfde beperkingen die deze leveranciers in hun algemene voorwaarden voorzien. Onmiddellijk na uitvoering van onze werken, worden onze klanten geacht de uitvoering van deze werken en de geleverde materialen na te zien op hun zichtbare gebreken.

  Onze aansprakelijkheid, evenals de door ons verschafte waarborg, vervalt indien de door ons geleverde materialen of werken, worden blootgesteld aan abnormale of buitengewone aanwending, -belasting en –slijtage of indien de klant of welke derde anders dan een aangestelde van onze firma ook, herstellingen of wijzigingen aanbrengt.

  Artikel 6 – Klachten

  Gebeurlijke klachten dienen ons aangetekend binnen de 8 dagen na levering of uitvoering te worden toegestuurd. Na deze termijn worden de gedane leveringen of uitvoering van werken als aanvaard beschouwd. Binnen dezelfde termijn van 8 dagen na datum van de factuur dienen eventuele factuurprotesten aangetekend te worden toegestuurd.

  Alle werken worden geacht definitief opgeleverd te zijn binnen een maand na de beëindiging der werken, tenzij er voor die termijn een proces-verbaal van oplevering werd opgesteld.

  De afname van de koopwaar en het in gebruik nemen van het materiaal, installatie of inrichting wordt beschouwd als goedkeuring en aanvaarding.

  In geval wij in bepaalde gevallen aansprakelijk zouden zijn voor niet conforme leveringen, beschadigingen, dan dienen wij enkel de waren te vervangen en kunnen niet aangesproken worden door enige schadevergoeding. De kosten om die vervanging uit te voeren, de laad-, vervoer-, los- en verplaatsingskosten zijn ten laste van de koper. De te vervangen stukken worden onze eigendom. Een klacht van eender welke aard ook, mag een klant niet als reden doen gelden om zijn betalingen, te schorsen of uit te stellen.

  Artikel 7 – Facturatie en betaling

  Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn onze facturen contant en zonder korting (zelfs niet bij vervroegde betaling) te betalen.

  Wij behouden ons het recht voor op elk ogenblik aan onze klanten de betalingswaarborgen te eisen die wij noodzakelijk achten.

  Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn onze facturen enkel betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, zonder korting, uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum, middels storting, overschrijving of in liquiditeiten in handen van een persoon die de vennootschap geldig kan verbinden. 

  Ingeval van niet-betaling binnen voormelde termijn zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar worden aangerekend en dit vanaf de vervaldag, vermeerderd met een verhoging van het factuurbedrag met 15% met een minimum van 250 euro en een maximum van 5000 euro. Bij wijze van conventioneel forfaitair schadebeding wegens buitengerechtelijke kosten zonder dat deze bepaling een beletsel kan vormen voor de eventuele toepassing van art.1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.

  Bij niet-betaling van onze facturen op de vervaldag, behouden wij het recht voor om verdere leveringen stop te zetten, de werken te staken, dan wel onmiddellijke betaling te eisen van al het reeds geleverde als blijkt dat de financiële situatie van de koper vermindert. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of nog niet uitgevoerde gedeelte.

  Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

  Alle ontwerpen, studies, foto's en tekeningen blijven ten allen tijde onze eigendom. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs niet gedeeltelijk, zonder onze schriftelijke toelating. Bij vaststelling van onrechtmatige vermeerdering van onze documenten zal een forfaitaire schadevergoeding van 25% van de totale waarde ervan geëist worden.

  De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van hoofdsom, intresten en kosten. Evenwel krijgt onze klant het risico over de goederen vanaf de levering. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling. In geen geval kan de verkoper instaan voor beschadiging, diefstal, verhitting, vorstschade en hergroei.

  Artikel 9 – Bijkomende werken

  Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding, zijn wij gerechtigd elke vervanging of elk aanvullend werk uit te voeren, waarvan de noodzakelijkheid zou blijken tijdens de uitvoering van de contractueel voorziene werken en deze bijkomende werken in rekening te brengen, met dien verstande dat wij evenwel nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens niet-uitvoering van vervangingen of bijkomende werken, zo deze niet door de klant uitdrukkelijk en schriftelijk werden gevraagd.

  De bestelling van meerwerken of—leveringen wordt steeds bewezen door de uitvoering ervan, zonder dat een schriftelijke bevestiging nodig is. Zij worden aangerekend aan onze op dat ogenblik geldende eenheidsprijzen en zijn dadelijk eisbaar na facturatie.

  Artikel 10 – Ontbinding van de overeenkomst

  Indien het niet mogelijk blijkt de aannemingsovereenkomst in een goede verstandhouding en wederzijds vertrouwen uit te voeren, behouden wij ons het recht voor deze op gelijk welk ogenblik te beëindigen zonder dat wij in dat geval tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

  In het geval onze klant in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen, zullen wij gerechtigd zijn de overeenkomst te beëindigen, in welk geval zij van rechtswege ontbonden zal zijn ten nadele van onze klant die dan gehouden zal zijn boven de bedragen van de reeds uitgevoerde werken een schadevergoeding van 30% van de waarde van het contract te betalen, tenzij wij zouden vaststellen dat de door ons geleden schade groter is dan deze 30%, in welk geval de ons toekomende schadevergoeding de volledige schade zal dienen te dekken.

  Artikel 11 – Aansprakelijkheid

  De aannemer is niet aansprakelijk voor de eventuele overtreding die de normale uitvoering der werken, zoals opgedragen door de opdrachtgever, zou uitmaken op welk wettelijk of reglementair voorschrift dan ook. De opdrachtgever wordt verondersteld de nodige machtigingen verworven te hebben.

  Artikel 12 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

  In geval van betwisting zijn enkel de Vredegerechten en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Ieper bevoegd. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.